Australia's leadership merry-go-round takes us back to Jesus